Algemene voorwaarden

Eeko ccc B.V.

Ingeschreven in het Handelsregister bij de Kamer van Koophandel voor Oost Nederland onder dossiernummer 38023810, statutair gevestigd te Deventer en aldaar kantoorhoudende aan het adres Solingenstraat 8 (7421 ZT).

1. Definities

Eeko: de in de aanhef vermelde gebruiker van de Voorwaarden;
Leverancier: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Eeko een Overeenkomst aangaat;
Partij(en): Eeko en Leverancier c.q. ieder voor zich;
Overeenkomst: iedere overeenkomst tussen Eeko en Leverancier ter zake verkoop en levering van Cartridges of Mobiele Telefoons door Leverancier aan Eeko;
Voorwaarden: deze Algemene Inkoopvoorwaarden.
Cartridge: onbeschadigd inkt- of tonercartridge, al dan niet gevuld, gebruikt voor het afdrukken van documenten;
Mobiele Telefoon: een werkende mobiele telefoon, waarvan het lcd-scherm in tact is (geen lekkend of ‘bleeding’ display) en welke is voorzien van een complete behuizing.

2. Toepasselijkheid voorwaarden

2.1 De Voorwaarden zijn van toepassing op iedere Overeenkomst tussen Partijen. Indien de Voorwaarden van toepassing zijn geweest op enige Overeenkomst tussen Partijen, zijn deze automatisch – derhalve zonder dat dit afzonderlijk tussen Partijen overeengekomen behoeft te worden – van toepassing op iedere nadien gesloten Overeenkomst, tenzij ter zake de betreffende Overeenkomst uitdrukkelijk schriftelijk tussen Partijen anders is overeengekomen.

2.2 De toepasselijkheid op enige Overeenkomst van algemene of specifieke door Leverancier gehanteerde (algemene) voorwaarden wordt door Eeko uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2.3 In geval van nietigheid of vernietiging door Leverancier van een of meer bepalingen van de Voorwaarden blijven de overige bepalingen van de Voorwaarden onverminderd van toepassing op de Overeenkomst. Partijen zullen in overleg treden om een nietige of vernietigde bepaling van de Voorwaarden te vervangen door een bepaling die wel geldig c.q. niet-vernietigbaar is en die zoveel mogelijk aansluit bij het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling.

2.4 Voor zover een Overeenkomst afwijkt van één of meer bepalingen van de Voorwaarden, prevaleert het bepaalde in de Overeenkomst. De overige bepalingen van de Voorwaarden blijven in dat geval onverminderd op de Overeenkomst van toepassing.

3. Totstandkoming overeenkomst

3.1 Overeenkomsten komen tot stand op het moment dat Eeko een opdracht van Leverancier om Cartridges en Mobiele Telefoons af te halen bevestigt. Indien er geen sprake is van een voorafgaande opdracht van Leverancier of een voorafgaande bevestiging door Eeko, komt de overeenkomst tot stand door het aan Eeko ter hand stellen van de Cartridges en/of Mobiele Telefoons.

3.2 Nadat éénmaal een Overeenkomst tot stand is gekomen, zal Leverancier geen vergelijkbare overeenkomsten met derden sluiten, zonder Eeko voorafgaand in de gelegenheid te stellen de betreffende opdracht uit te voeren.

4. Inzameling, vervoer, levering, risico

4.1 Indien Eeko de opdracht van Leverancier op werkdagen voor 13.30 uur ontvangt, worden de Cartridges en Mobiele Telefoons in beginsel de volgende werkdag afgehaald. Eeko en de door haar ingeschakelde transporteurs zijn te allen tijde gerechtigd de dag en het tijdstip van het afhalen te wijzigen.

4.2 De Cartridges en Mobiele Telefoons dienen door Leverancier in de originele verpakking of in een door Eeko beschikbaar gestelde inzameldoos te worden geleverd. In overleg met Eeko kan gekozen worden voor een afwijkende transportvriendelijke verpakking.

4.3 Een eventueel door Eeko beschikbaar gestelde inzameldoos blijft eigendom van Eeko en zal door Leverancier niet voor andere doeleinden worden aangewend dan voor het inzamelen van Cartridges en Mobiele Telefoons ten behoeve van Eeko.

4.4 De kosten voor vervoer van de Cartridges en/of Mobiele Telefoons zijn voor rekening van Eeko indien de opdracht ziet op (i) meer dan 20 (twintig) stuks en het afhaaladres in Nederland is gelegen of (ii) meer dan 50 (vijftig) stuks en het afhaaladres in België is gelegen. In alle andere gevallen zijn de kosten van vervoer voor rekening van Leverancier.

4.5 Indien Leverancier, anders dan wegens overmacht, de Cartridges en/of Mobiele Telefoons niet op het overeengekomen tijdstip aan de vervoerder ter beschikking stelt komen de kosten van vervoer, ook indien zich een situatie voordoet als beschreven in artikel 4.4, voor rekening van Leverancier.

4.6 De eigendom van de Cartridges en/of Mobiele Telefoons gaat over bij aflevering van deze zaken door de vervoerder aan Eeko. Het risico van de Cartridges en/of Mobiele Telefoons is voor Leverancier totdat de zaken door Eeko zijn goedgekeurd overeenkomstig artikel 5 van de Voorwaarden.

5. Keuring

5.1 Eeko heeft het recht de Cartridges en/of Mobiele Telefoons binnen 60 dagen na aflevering te keuren. Eeko zal de zaken in ieder geval mogen afkeuren indien deze in haar ogen niet voldoen aan de in artikel 1 van de Voorwaarden omschreven definities.

5.2 Indien Eeko de geleverde Cartridges en/of Mobiele Telefoons afkeurt, is Eeko gerechtigd deze zonder voorafgaande toestemming van Leverancier op een milieuvriendelijke wijze te verwerken.

6. Vergoedingen

6.1 De hoogte van de vergoeding wordt door Eeko per type Cartridge en Mobiele Telefoon telkens voor een periode één kalendermaand eenzijdig vastgesteld. Een overzicht van de te vergoeden types cartridges en mobiele telefoons  wordt op eerste verzoek door Eeko aan Leverancier verstrekt.

6.2 De administratie van Eeko met betrekking tot het aantal en de typen door Leverancier geleverde Cartridges en/of Mobiele Telefoons is bepalend voor de aan Leverancier te verstrekken vergoeding.

6.3 Indien een Cartridge en/of Mobiele Telefoon door Eeko wordt afgekeurd, heeft het goede doel voor de betreffende zaak geen recht op vergoeding.

6.4 Indien de opdracht van Leverancier zich beperkt tot de levering van in totaal minder dan twintig Cartridges en/of Mobiele Telefoons, heeft Eeko het recht om geen vergoeding aan het goede doel toe te kennen.

6.5 Indien de Cartridges en/of Mobiele Telefoons op grond van artikel 5 van deze Voorwaarden worden afgekeurd, of er door Leverancier (eveneens) andere zaken worden geleverd zoals toneropvangbakken, printlinten, batterijen, etc., is Eeko gerechtigd de door haar gemaakte afvoer- of verwerkingskosten in rekening te brengen bij Leverancier.

7. Facturatie en betaling

7.1 Maandelijks verzendt Eeko een rapportage aan het goede doel waaruit de door Eeko aan het goede doel te betalen vergoeding blijkt.

7.2 Betaling aan het goede doel vindt plaats binnen 30 dagen na afgifte van de rapportage.

8. Aansprakelijkheid

8.1 Behoudens eigen opzet en/of grove schuld is Eeko nimmer aansprakelijk voor enige schade, in de ruimste zin van het woord, voortkomende uit en/of samenhangende met en/of voortvloeiende uit de uitvoering van de door Eeko met wederpartij gesloten overeenkomst of overeenkomsten.

8.2 Eeko neemt wel haar verantwoordelijkheid voor de gevolgen van uitlekken van informatie op aangeboden smartphones, indien zoiets zou gebeuren door verwijtbare gedragingen of nalaten na de datum van start van de werkzaamheden door Eeko.

8.3 Deze aansprakelijkheid geldt voor zowel materiële als immateriële schade en is beperkt tot het bedrag wat door onze verzekering wordt uitgekeerd en in ieder geval tot maximaal € 2.500.000

8.4 Eeko neemt pas aanspraken in behandeling indien bewezen kan worden dat een smartphone inderdaad voor dataverwijdering of vernietiging is aangeboden.

8.5 Eeko aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van uitlekken van informatie in geval van diefstal of ontvreemding voor het moment van dataverwijdering of vernietiging. Dit geldt ook voor diefstal of ontvreemding tijdens transport. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van uitlekken van informatie in gevallen van overmacht, zoals brand, natuurramp, DDOS aanval, etc.

9. Geschillen

9.1 Op alle tussen Partijen gesloten overeenkomsten is enkel Nederlands recht van toepassing. Het verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken, gesloten te Wenen, is niet van toepassing.

9.2 In afwijking van de wettelijke regels voor de bevoegdheid van de burgerlijke rechter zal elk geschil tussen Partijen over een onder de toepasselijkheid van de Voorwaarden gesloten Overeenkomst of over de toepassing en uitleg van de Voorwaarden zelf worden beslecht, al dan niet in kort geding, door de (President van de) Rechtbank Zwolle-Lelystad, locatie Zwolle, Nederland.