In deze privacyverklaring informeren wij u graag over de bedrijfs- en persoonsgegevens die Eeko ccc B.V., hierna te noemen Eeko, verzamelt en gebruikt in het kader van haar dienstverlening. Uw gegevens worden gebruikt voor het beheren van onze klantrelatie, waaronder het versturen van de Eeko nieuwsbrief.

Privacy

Wij hechten grote waarde aan uw privacy. Alle bedrijfs- en persoonsgegevens worden daarom met zorg door ons behandeld. Wij houden ons hierbij strikt aan alle wettelijke regelgeving die van toepassing is op de verwerking van bedrijfs- en persoonsgegevens. Op verzoek kunt u inzage krijgen in de opgeslagen bedrijfs- en persoonsgegevens en kunt u deze door ons laten wijzigen of verwijderen. Ook kunt u een verzoek indienen voor het ontvangen van een export met gegevens die wij met uw toestemming gebruiken of kunt u gemotiveerd aangeven dat u de verwerking van bedrijfs- en persoonsgegevens door ons wilt laten beperken.

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in ons privacy-beleid. Het verdient aanbeveling om ons privacy-beleid regelmatig te raadplegen, zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte bent.

Als u vragen of klachten hebt over de verwerking van uw bedrijfs- en persoonsgegevens, dan helpen wij u graag. U krijgt het snelst een antwoord door direct contact op te nemen met onze klantenservice. U kunt ons elke werkdag telefonisch bereiken van 08.30 uur tot 17.00 uur. Alle vragen en klachten per e-mail beantwoorden wij binnen 1 werkdag. Op grond van de privacywetgeving heeft u ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen deze verwerkingen van persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Als u bij ons inzamelmateriaal aanvraagt of een afhaalopdracht aan ons doorgeeft, hebben wij van u diverse gegevens nodig om deze opdracht te kunnen verwerken. Deze gegevens worden door ons op diverse manieren gecontroleerd op juistheid.

 • Algemene gegevens: Dit zijn de gegevens zoals (bedrijf)naam, adres, postcode en woonplaats, die u invult bij het opdrachtformulier of telefonisch aan ons doorgeeft. Deze gegevens gebruiken wij om uw opdracht te controleren en te verwerken.
 • Uw e-mailadres: Uw e-mailadres gebruiken wij om uw afhaal- en/of bezorgopdracht te bevestigen en u periodiek te informeren. Eeko maakt gebruik van twee soorten berichten namelijk serviceberichten en nieuwsbrieven. Wij versturen serviceberichten om u op de hoogte te houden van de voortgang m.b.t. het inzamelproces. Middels onze nieuwsbrief brengen wij u periodiek op de hoogte van het laatste nieuws, acties, resultaten en opbrengsten. Indien u onze nieuwsbrief niet meer wenst te ontvangen, kunt u zich eenvoudig afmelden. U kunt hiervoor contact met ons opnemen. Tevens kunt u gebruikmaken van de afmeldlink in de nieuwsbrief. Voor serviceberichten kunt u zich niet afmelden, omdat deze informatie bevatten over het afhaal- en/of bezorgproces.
 • Uw telefoonnummer: Eeko gebruikt uw telefoonnummer voor servicedoeleinden. Denk hierbij aan het doorgeven van een wijziging met betrekking tot een opdracht of het informeren naar de door ons uitgezette inzamelmaterialen. Uw telefoonnummer zal onder geen beding met derde partijen worden gedeeld.
 • Verkeersgegevens: Bij elk bezoek aan onze website worden verkeersgegevens opgeslagen. Eeko bewaart en gebruikt deze gegevens niet als individuele persoonsgegevens, maar uitsluitend om de navigatie, bezochte pagina’s, bestelde promotie- en inzamelmaterialen en afhaalopdrachten te analyseren om hiermee de bekendheid, functionaliteit en inhoud van de website te kunnen verbeteren. Eeko maakt gebruik van diensten. Met deze derden zijn verwerkingsovereenkomsten gesloten die voldoen aan de AVG wetgeving. Indien wij uw gegevens overdragen aan derden of ontvangen op onze website, gebruiken wij altijd de coderingstechnologieën die erkend worden als gangbare standaarden binnen de IT-sector.
 • Klantenservice: U kunt met ons bellen, mailen, facebooken en twitteren. Om onze service te optimaliseren en u nog beter van dienst te kunnen zijn, maken wij tijdens het gesprek aantekeningen die wij bewaren. Dit om te voorkomen dat u uw verhaal niet meerdere keren moet vertellen.
 • Betaalgegevens: Van organisaties die in aanmerking komen voor een vergoeding, registreren wij betaalgegevens zoals rekeningnummer en naam rekeninghouder. Deze gegevens gebruiken wij alleen om betalingen uit te kunnen voeren.
 • Fraude: Ter voorkoming van fraude onderzoeken wij ook klantgegevens. Indien nodig, geven wij uw klantgegevens door aan de overheid.
 • Bewaartermijn: Uw gegevens worden bij ons bewaard zolang er een samenwerking bestaat m.b.t. het inzamelen van cartridges en/of mobiele telefoons. Indien u zich afmeldt als inzamelaar en onze samenwerking wenst te beëindigen, Kunnen op uw verzoek contactgegevens worden geanonimiseerd.

Waarvoor gebruiken wij deze gegevens?

Het doel van het verwerken van de gegevens is:

Bedrijfs-/ Contactpersoonsgegevens

 • Het verwerken van uw bezorg- en/of afhaalopdracht.
 • Het bezorgen en/of afhalen op het door u aangegeven adres. Hiervoor geven wij uw gegevens door aan derde partijen zoals transporteurs en bezorgdiensten. Met deze partijen hebben wij individueel verwerkingsovereenkomsten afgesloten.
 • Dat wij geïnformeerd zijn en blijven over de voortgang m.b.t. het inzamelproces.
 • U middels een nieuwsbrief op de hoogte te brengen van het laatste nieuws, acties, resultaten en opbrengsten. Hiervoor kunt u zich, indien gewenst, afmelden.
 • De bekendheid, functionaliteit en inhoud van de website te kunnen verbeteren.

 

Uw gegevens zijn bij ons veilig

Wij zullen uw bedrijfs- en persoonsgegevens niet aan derden verkopen; wij zullen deze uitsluitend aan de door ons gecontracteerde transporteurs en bezorgdiensten ter beschikking stellen om uw bestel- of afhaalopdrachten te kunnen uitvoeren. Om uw gegevens zo goed mogelijk te kunnen beveiligen, schakelen wij daar waar nodig derden in. Deze derden hebben geen toegang tot uw bedrijfs- en/of persoonsgegevens.

Uw gegevens worden op beveiligde servers opgeslagen. Bevoegde medewerkers van Eeko zijn de enige personen die toegang hebben tot de persoonsgegevens en hebben een geheimhoudingsplicht van de persoonsgegevens. Om uw gegevens zo goed mogelijk te kunnen beveiligen, schakelen wij daar waar nodig derden in.

Vermelding openbare inzamelpunten op www.eeko.nl

Indien u zich aangemeld heeft als openbaar inzamelpunt, worden uw bedrijfsgegevens vermeld op onze website. Deze gegevens zijn dan openbaar toegankelijk. Eeko vrijwaart zich van enige vorm van aansprakelijkheid m.b.t. eventuele schade voortkomende uit deze vermelding.

Toepasselijkheid

Dit privacy beleid en de Algemene Inkoopvoorwaarden van Eeko zijn van toepassing op elk bezoek aan onze website, elke transactie en elke overeenkomst.

Contact

Heeft u vragen over ons privacy beleid? Neem dan contact met ons op:
E-mail: info@eeko.nl
Telefoon: 0570 85 85 85
Fax: 0570 85 85 25

Indien u van ons geen commerciële aanbiedingen wenst te ontvangen, kunt u dit schriftelijk kenbaar maken. Vragen om inzage in uw persoonsgegevens kunt u richten aan Eeko ccc B.V., afdeling Marketing, postbus 101, 7400 AC Deventer.